HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij mijn Salon zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de
schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.


2. Inspanningen schoonheidssalon
De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over
financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur
voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting
niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon 50% van het honorarium voor de afgesproken
behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de
afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de
behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten
later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren
en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De schoonheidssalon moet verhindering voor een
afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt
melden.

4. Betaling
De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De
gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd
en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van
de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de
schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd
systeem. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de
richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de
cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt
indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste
verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de
schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige
informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of
vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging
van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
De schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de
producten. Deze garantie vervalt indien:- De cliënt andere producten dan de door de
schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt
meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de
politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk,
doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van de
schoonheidssalon. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord
geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten
zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de
cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming
kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de
schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van
toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie
c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Handige links
Nieuwsbrief

Meld je hieronder aan

We sturen alleen leuke acties en beauty tips

Nooit meer scheren?

Ook geschikt voor mannen! 🎉🎉🎉

Alle lichaamsdelen zijn veilig en pijnloos te behandelen. Vraag gerust naar meer informatie of boek je afspraak online